Casa Condado
Ambiorixstraat 13
6171 BH Stein
E-mail: info@casacondado.nl
Kamer van Koophandel nummer: 14097916
BTW nummer: 863.48.632.B.01
 
 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Casa Condado. Afwijkingen zijn slechts geldig indien deze schriftelijk zijn overeengekomen.
 2. De leveringsvoorwaarden zijn voor ieder toegankelijk en opgenomen in de website van Casa Condado. Op verzoek wordt een exemplaar toegezonden.
 3. Casa Condado verstrekt geen alcoholische producten aan personen onder de 18 jaar. Om dit te bereiken dient de bezoeker van de website bij het openen ervan aan te geven of hij of zij 18 jaar of ouder is.
 4. Alle aanbiedingen van Casa Condado zijn vrijblijvend. Casa Condado behoudt zich te allen tijde het recht voor om aanbiedingen in te trekken. Alle aanbiedingen gelden op basis van beschikbaarheid. Wanneer een artikel onverhoopt niet meer leverbaar is, wordt er contact opgenomen en eventueel een alternatief aangeboden.
 5. Bestellingen worden per doos van 6 artikelen geplaatst.
 6. Prijswijzigingen zijn te allen tijde voorbehouden. Casa Condado heeft het recht om prijzen te wijzigen en om eventuele typefouten te corrigeren. Wanneer de klant hierdoor zou worden benadeeld, wordt men middels e-mail of telefonisch op de hoogte gesteld. Men heeft dan het recht de bestelling te annuleren.
 7. De artikelen worden afhankelijk van de afstand of door Casa Condado persoonlijk of door een pakketdienst geleverd. Levering geschiedt normaliter 1 x per week, een opgegeven bestelling wordt onder normale omstandigheden uiterlijk binnen 10 dagen na betaling bezorgd. Als dat niet mogelijk is, wordt dat uitdrukkelijk op de website vermeld of individueel medegedeeld.
 8. De kosten verbonden aan het bezorgen van de artikelen zijn voor iedereen toegankelijk en opgenomen in de website van Casa Condado.
 9. Indien de klant niet tevreden is over een artikel kan men binnen 2 weken na de levering de niet aangebroken artikelen retourneren naar Casa Condado en ontvangt men de waarde van de geretourneerde goederen terug (“niet goed, geld terug”). Men dient zelf zorg te dragen voor het retourneren in goede staat van de artikelen naar Casa Condado.
 10. Alle prijzen zijn in euro’s, inclusief BTW en exclusief eventuele bezorgkosten en worden duidelijk op de website vermeld.
 11. Betaling van de artikelen kan uitsluitend vooraf. De bestelde artikelen zullen worden geleverd nadat de betaling is voldaan.
 12. Voor zakelijke afnemers zijn in overleg afwijkende voorwaarden mogelijk. Men kan hierover telefonisch of per e-mail contact opnemen.
 13. Bij het plaatsen van een bestelling via de website ontvangt de afnemer een bevestiging van zijn/haar bestelling op het door hem/haar opgegeven e-mail adres.
 14. Indien andere betalingsvoorwaarden zijn overeengekomen en de betalingstermijn wordt overschreden, is Casa Condado gerechtigd per factuur €50,- administratiekosten in rekening te brengen. Tevens is over het openstaande bedrag een rente van 1% per maand verschuldigd.
 15. Indien een afnemer ook na het versturen van een herinnering niet of niet volledig aan de betalingsverplichting heeft voldaan, heeft Casa Condado het recht om haar buitenrechtelijke (incasso-) kosten aan de afnemer in rekening te brengen.
 16. Wanneer de overeengekomen leveringstermijn, om welke reden dan ook, door Casa Condado overschreden wordt, zal Casa Condado de afnemer hiervan via e-mail of telefoon in kennis stellen. In dat geval heeft de afnemer het recht om de overeenkomst met Casa Condado te ontbinden door dit schriftelijk via brief of e-mail aan Casa Condado te melden.
 17. Eventuele betalingen in het kader van voorafgaand artikel door afnemer worden zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 10 werkdagen nadat Casa Condado het in bovenstaande artikel genoemde verzoek tot ontbinding van de overeenkomst heeft ontvangen, op de bank- of girorekening van de afnemer teruggestort.
 18. Casa Condado behoudt zich het recht voor om tot deelleveringen aan de afnemer over te gaan, zodat een bestelling in twee of meerdere zendingen wordt verzonden, hieraan zijn voor de afnemer geen extra transportkosten verbonden.
 19. Alle aan de afnemer geleverde artikelen blijven eigendom van Casa Condado, totdat alle bedragen die de afnemer verschuldigd is voor de krachtens de overeenkomst geleverde artikelen volledig aan Casa Condado zijn voldaan.
 20. Casa Condado houdt zich het recht voor een opvolgende jaargang te leveren indien de aangeboden jaargang niet meer leverbaar is. Casa Condado zal de afnemer hiervan vóór levering op de hoogte stellen.
 21. Casa Condado is niet gehouden tot nakomen van enige verplichting indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan haar schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt. Deze omstandigheden zijn onder meer een bedrijfsstoring, een storing in internetverbindingen, transportvertragingen, een staking en het niet of niet tijdig leveren door leveranciers.
 22. De afnemer dient een klacht schriftelijk kenbaar te maken per brief (op het postadres van Casa Condado) of per e-mail (info@casacondado.nl).
 23. Casa Condado zal zo spoedig mogelijk de klacht proberen op te lossen. Casa Condado zal de afnemer hierover schriftelijk via brief of e-mail berichten.
 24. Door de afnemer ingevoerde persoonlijke gegevens zullen worden opgenomen in een bestand en zullen uitsluitend worden gebruikt voor de uitvoering van de bestelling en voor het informeren van de klant.
 25. De verwerking van de gegevens van de afnemer zal geschieden in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving. Casa Condado deelt persoonsgegevens niet en neemt maatregelen om te voorkomen dat derden deze gegevens kunnen verkrijgen.
 26. De intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de Casa Condado website, waaronder programmatuur, zoekmethoden, teksten en beelden berusten bij Casa Condado. Het is niet toegestaan, zonder schriftelijke toestemming vooraf door Casa Condado, informatie te kopiëren en/of te bewerken.
 27. Afbeeldingen van artikelen (of etiketten) kunnen afwijken.
 28. Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Casa Condado is het Nederlandse recht van toepassing.
 29. Alle correspondentie op basis van deze Leveringsvoorwaarden vindt plaats met Casa Condado, Lorentzstraat 16, 6164 BH Geleen.
 30. Deze Leveringsvoorwaarden zijn d.d. 11-08-2009 gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel te Maastricht